Imk - Evrokodi


Izvajalec projekta:

Imk

Inštitut za metalne konstrukcije
Mencingerjeva 7
1001 Ljubljana

01/2802 100
info@imk.si
www.imk.si

Evrokodi

K obvezni uporabi Evrokodov nas zavezuje Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 101/2005 !!!


Poglavja Evrokodov:

Več o standardih skupine evrokodov si lahko ogledate na spletni strani Evropske komisije namenjeni izključno tematiki: EVROKODI, kjer boste izvedeli vse o nastanku in ozadju za nastanek evrokodov, njihovem vzdrževanju in harmonizaciji evrokodov, časovnem vidiku uporabe evrokodov, dodatne publikacije itd. Seznanili se boste tudi s strokovnimi izrazi, angleškim slovarjem na temo evrokodov, prezentacijami z mednarodnih dogodkov in primeri dobre prakse.


 

SIST EN 1990: Evrokod ? Osnove projektiranja

SIST EN 1991-1-1: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-1. del: Splošni vplivi-Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb

SIST EN 1991-1-2: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-2. del: Splošni vplivi-Vplivi požara na konstrukcije

Metode, navedene v tem 1-2. delu EN 1991, se uporabljajo za stavbe in se nanašajo na požarno obtežbo v povezavi s stavbo in uporabniki (namembnostjo).
Ta 1-2. del EN 1991 obravnava toplotne in mehanske vplive na konstrukcijo, izpostavljeno požaru. Namenjen je uporabi skupaj z deli standarda EN 1992 do EN 1996 in EN 1999 za požarno projektiranje, v katerih so navedena pravila za projektiranje konstrukcij z zahtevano požarno odpornostjo.
Ta 1-2. del EN 1991 obravnava toplotne vplive, odvisne od nazivno in fizikalno določenih toplotnih učinkov. Več podatkov in modelov fizikalnega določanja toplotnih vplivov je navedenih v dodatkih.
Ta 1-2. del EN 1991 razlaga splošna načela in pravila o uporabi v povezavi s toplotnimi in mehanskimi vplivi, ki naj se uporabijo v povezavi z EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 in EN 1991-1-4.
Ta dokument ne obsega ocene poškodbe konstrukcije po požaru.

SIST EN 1991-1-3: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-3. del: Splošni vplivi-Obtežba snega

SIST EN 1991-1-4: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-4. del: Splošni vplivi-Vplivi vetra

SIST EN 1991-1-5: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-5. del: Splošni vplivi-Toplotni vplivi

SIST EN 1991-1-6: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-6. del: Splošni vplivi-Vplivi med gradnjo

SIST ENV 1991-2-7: Evrokod 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije ? 2-7. del: Vplivi na konstrukcije ? Nezgodni vplivi zaradi trčenj in eksplozij

SIST EN 1991-2: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-2. del: Prometna obtežba mostov

SIST ENV 1991-4: Evrokod 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije ? 4. del: Vplivi v silosih in zbiralnikih

SIST ENV 1991-5: Evrokod 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije ? 5. del: Vpliv žerjavov in drugih strojev

SIST EN 1992-1-1: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1992-1-2: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij

SIST EN 1992-2: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij ? 2. del: Betonski mostovi ? Projektiranje in pravila za konstruiranje

SIST ENV 1992-4: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij ? 4. del: Zadrževalniki tekočin

SIST EN 1993-1-1: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

EN 1993-1-1 navaja osnovna pravila projektiranja za jeklene konstrukcije z debelino materiala t ³ 3 mm. Prav tako navaja dodatna pravila za projektiranje jeklenih stavb. Ta dodatna pravila so označena s črko “B”, ki sledi številki odstavka: ( )B.
EN 1993-1-1 vsebuje naslednja poglavja:
Poglavji 1 Splošno in
2 Osnove projektiranja vsebujeta dodatna pravila k pravilom, navedenim v EN 1990 “Osnove projektiranja konstrukcij”.
Poglavje 3 Materiali obravnava lastnosti materiala za proizvode iz malo legiranih konstrukcijskih jekel.
Poglavje 4 Trajnost podaja splošna pravila za trajnost.
Poglavje 5 Analiza konstrukcij se nanaša na analizo konstrukcij, pri kateri je mogoče z dovolj veliko natančnostjo pri globalni analizi elemente modelirati z linijskimi elementi.
V poglavju 6 Mejna stanja nosilnosti so navedena podrobna pravila za projektiranje prečnih prerezov in elementov.
V poglavju 7 Mejna stanja uporabnosti so navedena pravila za uporabnost.

SIST EN 1993-1-2: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-2. del: Splošna pravila ? Projektiranje požarnovarnih konstrukcij

Postopki za poenostavljeno kontrolo nosilnosti jeklenih toplotno izoliranih ali neizoliranih elementov pri povišani temperaturi zaradi požara.
Navodila za račun povišanih temperatur v konstrukciji.

SIST ENV 1993-1-3: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-3. del: Splošna pravila ? Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostenske profile in pločevine

Hladnooblikovani profili in pločevine, izdelani iz pločevin do debeline 16 mm.
Posebnosti: kontrola lokalnega izbočenja prečnih prerezov, vnos koncentriranih sil, stikovanje z zvari in mehanskimi veznimi sredstvi.
Napotki za projektiranje strešnih leg (sodelovanje s krovnimi paneli).

SIST ENV 1993-1-4: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-4. del: Splošna pravila ? Dodatna pravila za nerjavna jekla

Drugačen delovni diagram teh jekel.
Posebnosti predvsem pri kontroli stabilnosti.

SIST ENV 1993-1-5: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-5. del: Splošna pravila ? Dodatna pravila za ravninske pločevinaste konstrukcije (ortotropne plošče) brez prečne obremenitve

Stabilnost ravnih ojačenih in neojačenih (vitkih) pločevin, obremenjenih v lastni ravnini.
V delu 1-1 je obdelana samo metoda sodelujoče širine prečnih prerezov brez vzdolžnih ojačitev, del 1-5 pa pokriva vse ostale kontrole za neojačene in ojačene pločevine

SIST ENV 1993-1-6: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-6. del: Splošna pravila ? Dodatna pravila za lupinaste konstrukcije

Več metod za analizo lupin (od najenostavnejše membranske elastične teorije do najbolj zahtevne materialno in geometrijsko nelinearne analize lupin ob upoštevanju značilnih začetnih geometrijskih nepopolnosti).
Za primere enostavne geometrije (npr. cilindrične lupine) so podane tudi formule za račun elastičnih membranskih napetosti in elastičnih kritičnih napetosti.

SIST ENV 1993-1-7: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-7. del: Splošna pravila ? Dodatna pravila za ravninske pločevinaste konstrukcije (ortotropne plošče) obremenjene s prečno obtežbo

Predstavlja dopolnilo dela 1-5 za primere dodatne prečne obremenitve ortotropnih plošč (npr. zgornji pas škatlastega nosilca mostu ali stena silosa)

SIST EN 1993-1-8: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-8. del: Splošna pravila ? Projektiranje spojev

Ta del evropskega standarda EN 1993 navaja metode projektiranja spojev, izpostavljenih pretežno statični obremenitvi in izdelanih iz jekel naslednjih kakovostnih razredov: S235, S275, S355 in S460.

Mehanska vezna sredstva (vijaki, zakovice in čepi, injecirani vijaki) in zvari.
Klasifikacija ter račun nosilnosti, togosti in rotacijske kapacitete spojev (z uporabo komponentne metode)
Varjeni spoji okroglih in pravokotnih votlih elementov

SIST EN 1993-1-9: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-9. del: Splošna pravila ? Trdnost pri utrujanju

EN 1993-1-9 navaja metode za oceno odpornosti proti utrujanju pri elementih, spojih in vozliščih, ki so izpostavljeni obtežbi utrujanja. Te metode izhajajo iz preskusov utrujanja, izvedenih s preskušanci v naravni velikosti, pri katerih so se upoštevali vplivi geometrijskih in konstrukcijskih nepopolnosti zaradi izdelave materiala in izdelave konstrukcijskih elementov (npr. vplivi toleranc in zaostalih napetosti od varjenja).
Metode, navedene v tem delu, veljajo za vse kakovosti konstrukcijskih jekel, nerjavnih jekel, nezaščitenih vremensko odpornih jekel, razen kadar je v preglednicah kategorij konstrukcijskih detajlov navedeno drugače. Ta del velja za materiale, ki izpolnjujejo zahteve glede žilavosti, navedene v EN 1993-1-10.
Druge metode za oceno odpornosti proti utrujanju, razen metode DsR-N, kot na primer metoda »notch strain« ali metode lomne mehanike, v tem delu niso obravnavane.
Naknadni postopki za izboljšanje odpornosti proti utrujanju, razen popuščanja zaostalih napetosti, v tem delu niso obravnavani.
Trdnosti utrujanja, navedene v tem delu, veljajo za konstrukcije, ki delujejo v normalnih atmosferskih pogojih in so redno vzdrževane. Vplivi korozije zaradi morske vode niso vključeni.
Mikropoškodbe zaradi visokih temperatur (>150 °C) niso vključene.

SIST EN 1993-1-10: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 1-10. del: Splošna pravila ? Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom

EN 1993-1-10 vsebuje navodila za izbiro materiala glede lomne žilavosti in lastnosti materiala po debelini pločevin varjenih elementov, kadar obstaja znatna nevarnost lamelarnega loma med izdelavo konstrukcij.
Poglavje 2 se nanaša na kakovost jekel v razponu od S 235 do S 690.
Poglavje 3 velja le za jekla kakovosti S 235 do S 460.
Pravila in navodila, navedena v poglavjih 2 in 3, temeljijo na predpostavki, da bo konstrukcija izdelana v skladu z EN 1090.

(SIST) EN 1993-1-11: Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami
Obravnavane so natezne palice, ki so upogibno toge, odprte in zaprte vitke jeklene vrvi in jeklene vrvi iz paralelnih žic.
Podani so kriteriji za kontrolo mejnih stanj nosilnosti in uporabnosti, ter opisane ključne konstrukcijske zahteve.

(SIST) EN 1993-1-12: Dodatna pravila za jekla visoke trdnosti
Del 1-1 obravnava jekla do trdnosti S460, del 1-2 pa prinaša dodatna pravila za jekla do trdnosti S700.
V glavnem predvidena elastična analiza, saj so jekla manj duktilna od običajnih jekel.
Za prečne prereze 1. in 2. razreda kompaktnosti se lahko izkoristi plastična nosilnost prerezov.

SIST ENV 1993-2: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 2. del: Jekleni mostovi

Obravnava vse posebnosti projektiranja jeklenih mostov, ki se nanašajo predvsem na: izbiro materiala, mejna stanja uporabnosti (obdelana zelo podrobno), kontrolo nosilnosti in stabilnosti, vključno z zasnovo računskega modela, upoštevanjem shear lag efekta ter kontrolo utrujanja.

SIST ENV 1993-3-1: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 3-1. del: Stolpi, jambori in dimniki ? Stolpi in jambori

Obravnavani so palični stolpi in palični jambori, podprti z vrvmi
Prilagojeni obtežni varnostni faktorji.
Kontrola stabilnosti paličnih sistemov.
Obtežbi z vetrom.
Nevarnosti zaledenitve.
Posebne zahteve za vrvi pri jamborih.

SIST ENV 1993-3-2: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 3-2. del: Stolpi, jambori in dimniki ? Dimniki

Obravnavani so cilindrične in konične dimnike in stolpe, ki so lahko konzolne konstrukcije ali pa so podprti z vrvmi
Posebnost je kontrola utrujanja zaradi nihanja prečno na smer pihanja vetra, ki je pogosto morodajni kriterij za dimenzioniranje.

SIST ENV 1993-4-1: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 4-1. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Silosi

Konstrukcijska zasnova in dimenzioniranje vseh pomembnih konstrukcijskih elementov okroglih in poligonalnih silosov (plašč, lijak,…).

SIST ENV 1993-4-2: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 4-2. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Rezervoarji

Projektiranje nadzemnih jeklenih cilindričnih rezervoarjev za shranjevanje tekočin, za notranje pritiske od -100 mbar do +500 mbar in projektno temperaturo plašča od -196°C do +300 °C. Postopki so primerni za velike rezervoarje, pri manjših je dovoljen tudi poenostavljen pristop.

SIST ENV 1993-4-3: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 4-3. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Cevovodi

Statična nosilnosti zakopanih cevovodov za transport tekočin in plinov pri sobni temperaturi (vplivi posedanja okoljne zemljine , križanje zakopanih cevovodov s cestami, železniškimi progami itd.).

SIST ENV 1993-5: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 5. del: Piloti in zagatne stene

Podani so napotki za kontrolo nosilnosti in stabilnosti jeklenih pilotov in zagatnih sten. Ta del se uporablja v tesni povezavi z EC 7 (geotehnika).

SIST ENV 1993-6: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij ? 6. del: Žerjavne proge

Vsebuje navodila za projektiranje jeklenih žerjavnih prog, ki med drugim obsegajo zasnovo in računski model, mejna stanja uporabnosti, kontrolo nosilnosti, stabilnosti in utrujanja.

SIST EN 1994-1-1: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona ? 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

V 1-1. delu evrokoda 4 so navedene splošne osnove za projektiranje sovprežnih konstrukcij skupaj s posebnimi pravili za stavbe.
1-1. del vsebuje naslednja poglavja:
1: Splošno
2: Osnove projektiranja
3: Materiali
4: Trajnost
5: Analiza konstrukcij
6: Mejna stanja nosilnosti
7: Mejna stanja uporabnosti
8: Sovprežni spoji okvirov v stavbah
9: Sovprežne plošče s profilirano jekleno pločevino v stavbah

SIST ENV 1994-1-2: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona ? 1-2. del: Splošna pravila ? Projektiranje požarnovarnih konstrukcij

SIST EN 1994-2: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona ? 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove

SIST EN 1995-1-1: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij ? 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1995-1-2: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij ? 1-2. del: Splošna pravila ? projektiranje požarnoodpornih konstrukcij

SIST EN 1995-2: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij ? 2. del: Mostovi

SIST ENV 1996-1-1: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij ? 1-1.del: Splošna pravila za stavbe ? Pravila za armirano in nearmirano zidovje

SIST EN 1996-1-2: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij ? 1-2. del: Splošna pravila ? Požarnoodporno projektiranje

SIST ENV 1996-1-3: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij ? 1-3. del: Splošna pravila za stavbe? Podrobna pravila za bočno obtežbo

SIST ENV 1996-2: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij ? 2. del: Projektiranje, izbira materialov in izvedba zidovja

SIST ENV 1996-3: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij ? 3. del: Poenostavljene računske metode in enostavna pravila za zidane konstrukcije

SIST EN 1997-1: Evrokod 7: Geotehnično projektiranje ? 1. del: Splošna pravila

EN 1997-1 naj se uporablja kot splošna osnova za geotehnične vidike projektiranja stavb in
gradbenih inženirskih objektov.
EN 1997-1 obravnava naslednje teme:
1. poglavje: Splošno
2. poglavje: Osnove geotehničnega projektiranja
3. poglavje: Geotehnični podatki
4. poglavje: Nadzor gradnje, tehnično opazovanje in vzdrževanje
5. poglavje: Nasutje, odvodnjavanje, poboljšanje in armiranje tal
6. poglavje: Plitvo temeljenje
7. poglavje: Temeljenje na pilotih
8. poglavje: Sidra
9. poglavje: Podporne konstrukcije
10. poglavje: Hidravlične porušitve
11. poglavje: Globalna stabilnost
12. poglavje: Nasipi

SIST ENV 1997-2: Evrokod 7: Geotehnično projektiranje ? 2. del: Projektiranje s pomočjo preskušanja v laboratoriju

SIST ENV 1997-3: Evrokod 7: Geotehnično projektiranje ? 3. del: Projektiranje s pomočjo preskušanja na terenu

SIST EN 1998-1: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij ? 1.del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe

EN 1998-1 se uporablja za projektiranje stavb in inženirskih objektov na potresnih območjih. Razdeljen je na 10 poglavij, od katerih so nekatera posebej namenjena projektiranju stavb.
Poglavje 2 EN 1998-1 obsega osnovne zahteve in merila, ki se uporabljajo za stavbe in inženirske objekte v potresnih območjih.
Poglavje 3 EN 1998-1 vsebuje pravila za predstavitev potresnih vplivov in za njihovo kombinacijo z drugimi vplivi. Določene vrste konstrukcij, obravnavane v EN 1998-2 do EN 1998-6, potrebujejo dodatna pravila, ki so navedena v teh delih.
Poglavje 4 EN 1998-1 vsebuje splošna pravila za stavbe.
Poglavja 5 do 9 EN 1998-1 vsebujejo posebna pravila za različne konstrukcijske materiale in elemente, ustrezne za stavbe, kot sledi:
poglavje 5: posebna pravila za betonske stavbe,
poglavje 6: posebna pravila za jeklene stavbe,
poglavje 7: posebna pravila za sovprežne stavbe,
poglavje 8: posebna pravila za lesene stavbe,
poglavje 9: posebna pravila za zidane stavbe.
Poglavje 10 vsebuje osnovne zahteve in druge ustrezne vidike pri projektiranju in zagotavljanju varnosti potresne izolacije, posebej potresne izolacije stavb.
Dodatek C vsebuje dodatne elemente, povezane s projektiranjem armature v betonskih ploščah sovprežnih nosilcev pomičnih okvirov v območju vozlišč nosilec-steber. Dodatka A in B vsebujeta dodatne elemente, povezane z elastičnim spektrom pomika in ciljnim pomikom za nelinearno statično (“pushover”) analizo.

SIST EN 1998-3: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij ? 3.del: Ocena in prenova stavb

SIST EN 1998-5: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij ? 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki

SIST EN 1998-6: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij ? 6. del: Stolpi, jambori, dimniki

SIST ENV 1998-2: Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih ? 2.del: Mostovi

SIST ENV 1998-4: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij ? 4.del: Silosi, rezervoarji in cevovodi

SIST ENV 1999-1-1: Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin ? 1-1. del: Splošna pravila ? Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST ENV 1999-1-2: Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin ? 1-2. del: Splošna pravila ? Projektiranje požarnovarnih konstrukcij

SIST ENV 1999-2: Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin ? 2. del: Konstrukcije občutljive na utrujanje
 

 

 

Izdelava spletnih strani Poganja: Spletnik